Privacybeleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Jongsenioren COmpetitie verwerkt van haar deelnemende verenigingen, aangemelde scheidsrechters, deelnemers, supporters (sponsors) en donateurs.

Indien u deelnemer, scheidrechter, supporter (sponsor) of donateur wordt van Stichting Jongsenioren Competitie of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Jongsenioren Competitie verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemmming om uw persoonsgegeven in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid dor te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoongegevens is:
Stichting Jongsenioren Competitie
Hilbersplein 132
1944 RZ Beverwijk
M: 06 – 303 908 62
E: info@jongseniorencompetitie.nl
KvK: 69 79 69 63
RSIN: 85 80 15 833

De voorzitter van de Stichting JOngsenioren Competitie is bereikbaar via de contact pagina of telefonisch via bovenstaand mobiele nummer

2. Gegevensverwerking

2.1. Gegevens verwerking

In het kader van uw aanmelding als deelnemende vereniging, aangemelde scheidsrechter, supporter (sponsor) of donateur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens, eventueel postadres
  • Geboortedatum (aangemelde scheidsrechters / deelnemers)
  • Telefoonnummer, e-mail adres
  • Bankrekeningnummer

Stichting Jongsenioren Competitie verwerkt de in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en informatie over activiteiten van Stichting Jongsenioren Competitie.

Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om eventueel betalingsverkeer mogelijk te maken.

2.1.1 E-mail berichtgeving

Stichting Jongsenioren Competitie gebruikt uw naam en e-mail adres om u op de hoogte te houden van activiteiten. Tevens om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten te sturen. Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk via de link in de nieuwsbrief.

2.2. Technische gegevens

Naast persoonsgegevens worden er ook technische gegevens verzameld. Het gaat hierbij om uw IP adres en browser, wij gebruiken deze gegeven voor de volgende doeleinden:

IP adres
Uw IP adres wordt gebruikt om eventueel misbruik van de website tegen te gaan. Bezoekers welke met regelmaat misbruik maken of willen maken worden geblokkeerd.

Browser
Uw browser wordt gebruikt om eventuele fouten in de website te kunnen nabootsen en te verhelpen.

Voor beide technische gegevens geldt dat ze niet aan uw naam gekoppeld zijn en ook niet tot de persoon terug te herleiden zijn.

3. Bewaartermijnen

3.1 Vernietiging na bewaartermijn

Stichting Jongsenioren Competitie verwerkt en bewaard uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw deelname, supporterschap (sponsorschap) of donateurschap tot maximaal een jaar na afloop van de deelname, supporterschap (sponsorschap) of donateurschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

3.2 Uitzonderingen

Uitzondering op deze bewaartermijn zijn uw e-mail adres, IP adres en browser.

E-mail adres
U kunt zich voor de nieuwsbrief op elk gewenst moment in- en uitschrijven. Deze gegevens houden dan ook geen verband met eventuele supporterschap (sponsorschap) en/of donateurschap.

IP adres en browser
Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens en niet terug te herleiden naar u als persoon. Deze gegevens kunnen dus niet op verzoek worden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Jongsenioren Competitie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1 Inzicht in uw gegevens

Via de administratie van Stichting Jongsenioren COmpetitie kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Jongsenioren Competitie zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Bezwaar maken

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Stichting Jongsenioren Competitie.

5.3 Klacht indienen

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stichting Jongsenioren Competitie persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Jongsenioren Competitie.

5.4 Overige vragen of opmerkingen

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u aan ons richten via de contact pagina.

6. Wijzigingen

Stichting Jongsenioren Competitie houdt zicht het recht voor dit privacy beleid, zonder verdere communicatie, te wijzigen. De wijzigingen worden bekend gemaakt via de website. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.